Standaarden Ontwikkeling

Wat is een standaard?

Een standaard (norm) is een document met erkende richtlijnen, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode, waarbij de naleving niet verplicht is.

Er zijn drie soorten Standaarden: Internationale, Regionale en Nationale.

  1. Internationale Standaarden worden ontwikkeld door ISO, IEC en ITU. Landen kunnen deze standaarden rechtstreeks adopteren. Waar mogelijk participeert het SSB aan de ontwikkeling en toepassing van Internationale Standaarden.
  2. Regionale Standaarden worden opgesteld door een specifieke regio, zoals de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ), die CARICOM- standaarden ontwikkelt.
  3. Nationale Standaarden worden ontwikkeld door een nationale Standaardisatie-instelling (voor Suriname: SSB) of andere geaccrediteerde instellingen.

Wie heeft voordelen aan standaarden?

Standaarden bieden technologische, economische en maatschappelijke voordelen:

 

Bedrijven kunnen producten aanbieden die voldoen aan Internationale specificaties en daardoor markttoegang krijgen.

 

Consumenten krijgen een ruimere keuze aan veilige, betrouwbare en consistente kwaliteitsproducten.

 

De Regering heeft de wetenschappelijke en technologische basis voor wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

Handelsambtenaren kunnen standaarden gebruiken om gezonde concurrentie te creëren en handelsgeschillen te arbitreren.

 

Standaarden verbeteren de kwaliteit van leven voor een ieder.

Standards Development Process

  1. Elke persoon van elke sector kan een aanvraag doen bij het SSB voor het ontwikkelen van een standaard, middels het invullen van een New Work Item Proposal (NWIP) oftewel aanvraagformulier.
  2. Het SSB doet een evaluatieonderzoek binnen de sector, om te weten te komen of deze wel een behoefte heeft aan de standaard.
  3. Er wordt een Technische Commissie (TC) geïnstalleerd, waarin experten van verschillende stakeholdersgroepen zitting nemen. Zij werken dan samen aan een concept standaard.
  4. Na afronding van de concept standaard, wordt deze dan voor 2 maanden opgestuurd naar het publiek om haar commentaar te geven hierop.
  5. De TC zal dan het ontvangen commentaar verwerken in het document en wordt het finale concept opgestuurd naar het SSB Bestuur ter goedkeuring.
  6. Na de goedkeuring wordt het document gepubliceerd als een Nationale Standaard.
Fase 00 — Preliminary Verzoek ontvangen, intakegesprek om het NWIP en het ingediende project te evalueren.
Fase 10 — Proposal Het voorstel wordt ter evaluatie verzonden
Fase 20 — Preparatory Indien aanbevolen voor het ontwikkelen van de standaard wordt een Technisch Commissie (TC) of Subcommissie gevormd of wordt het project toegewezen aan een bestaande TC.
Fase 30 — Committee De Working Draft wordt samen met de TC ontwikkeld en er wordt een werkplan opgesteld; Dit omvat het verzamelen van technische gegevens om een concept te ontwikkelen. Nadien worden de commentaren van de commissie leden besproken, teneinde consensus te bereiken over het Committee Draft. Dit omvat meestal een aantal vergaderingen.
Fase 40 — Enquiry De enquiry stage is de belangrijkste fase waarin opmerkingen van het publiek en belanghebbenden in mee worden genomen;
Circulatie van de standaard voor commentaar omvat 60 dagen om te reageren op Draft Nationale Standaarden. Als er substantiële opmerkingen zijn ontvangen, wordt het concept document gewijzigd;
De TC bereikt consensus over het concept en keurt de technische inhoud van het concept-document bij stemming goed. De Finale Draft Nationale Standaard wordt daarna geregistreerd.
Fase 50 — Approval Het document wordt ter goedkeuring aan het SSB bestuur voorgelegd om als Nationale Standaard te worden vastgesteld.
Fase 60 — Publication De Nationale Standaard is gereed voor publicatie
Fase 90 — Revision In deze fase wordt een systematische, periodieke revisie van de standaard uitgevoerd om deze actueel en technisch geldig te houden. De systematische revisie van alle standaarden vindt om de 5 jaar plaats. De periodieke revisie van standaarden kan eerder dan 5 jaar geschieden, indien dat behoeft.